Všeobecné právní služby

Obchodní právo

Firemní právo, nekalá soutěž, koncipování a připomínkování smluv všeho druhu, zakládání společností a družstev včetně bytových.

Občanské právo

Zastupování před soudy, zastupování v dědickém řízení, koncipování a sepisování smluv, převody nemovitostí a úschovy finančních prostředků, vymáhání výživného.

Pracovní právo

Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, např. ve sporech o náhradu škody, o neplatné rozvázání pracovního poměru.

Správní právo

Zastupování v řízeních před orgány státní správy, např. v přestupkovém řízení.

Směnečné právo

Právní pomoc ve směnečných sporech, vyhotovování směnek a cenných papírů, jejich převody.

Trestní právo

Obhajoba ve věcech trestních, ve fázi přípravné i před soudem, nezávislé konzultace a posudky.

Korporátní právo

Zakládáme a. s., s. r. o., v. o. s. a k. s., nadace, fondy, sdružení, realizujeme transformace právní formy, rozdělení a fúze společností.

Insolvenční řízení

Zastupujeme věřitele, poskytujeme servis insolvenčním správcům, vyhotovujeme expertízy k vybraným problémům insolvence.

Rozhodčí řízení

Zastupujeme v rozhodčím řízení před stálými rozhodčími soudy i rozhodci ad hoc, zastupujeme v řízeních o zrušení rozhodčího nálezu.

Vzdělávací semináře

Realizujeme vzdělávací semináře pro malé i velké firmy, buď v jejich sídle nebo přímo v naší kanceláři.  Téma dle volby, např. veřejné zakázky, smluvní právo, korporátní právo, předcházení vzniku pohledávek.

Nemovitosti

Sepisujeme kupní a darovací smlouvy na nemovitosti všeho druhu, zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, zastupujeme v řízení před katastrálními úřady a před soudy ve sporech o určení vlastnictví.

Speciální právní služby

Ochrana osobnosti

Zastupujeme v soudních řízeních o ochranu dobré pověsti fyzických i právnických osob, spory s médii.

Zdravotnické právo

Nároky z práv pacientů, zejména problematika informovaného souhlasu, odpovědnost za škodu způsobenou lékařským zákrokem.

Nekalá soutěž

Zastupujeme v řízení o ochranu před nekalou reklamou, klamavým označením, parazitováním na pověsti a zlehčováním.

Známkové právo

Provádíme rešerše ve známkovém rejstříku, zastupujeme v řízení o zápis ochranných známek a před soudy ve sporech o práva z ochranných známek.

Daňové spory

Zastupujeme ve sporech s orgány daňové správy a při daňových kontrolách.

Nákup & prodej podniků

Zajistíme všechny fáze procesu nákupu a prodeje podniků, od analýzy záměru, přes nutné právní a daňové kroky, až po finální přeměnu v obchodním rejstříku.