Zásady evidence a zpracování osobních údajů klientů JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokát

Identifikace příslušných zpracování osobních údajů:
Osobní údaje klientů jsou zaneseny v klientských spisech (tzv. Advokátní spis), vedených buď v listinné a/nebo elektronické podobě (počítačový program „Advokátní spis“).

Účel zpracovávání osobních údajů klientů:  
Osobní údaje klientů jsou zpracovávány pouze pro účely poskytování právní pomoci těmto klientům, zpravidla na základě Smlouvy o právní pomoci.

Zpracovávané osobní údaje klientů:
Jméno, příjmení, titul klienta, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinná, pracovní, finanční apod. situace, telefonické, e-mailové a bankovní spojení, informace o soudních, rozhodčích a podobných řízeních.

Zdroje osobních údajů klientů:
Sdělení od klientů (subjekt údajů),
z veřejně dostupných zdrojů,
od soudů, správních úřadů.

Příjemci, kterým budou osobní údaje klientů zpřístupněny:
Advokáti, zaměstnanci advokáta,
v případě potřeby technického řešení IT pracovníci advokátní kanceláře

Likvidace osobních údajů klientů:
Dle právních předpisů

Aktualizace osobních údajů klientů:
Sdělení od samotných klientů,
z veřejně dostupných zdrojů,
od soudů, správních úřadů

Listinné a elektronické evidence osobních údajů klientů:
V podobě listinné jsou vedeny tzv. Advokátní spisy (uloženy v uzamykatelné místnosti + elektronické prostorové zabezpečení)

V podobě elektronické jsou vedeny v počítačovém programu „Advokátní spis“ od společnosti Atlas Consulting (uloženo na serveru v uzamykatelné místnosti, přístup jen pod unikátním heslem uživatele)

Technické prostředky zabraňující nahodilému nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům klientů:
K listinnému Advokátnímu spisu má přístup pouze osoba, které jej užívá k plnění povinností advokáta nebo zaměstnance, a která má znalost o jeho evidenci
Do počítačového programu „Advokátní spis“ má přístup pouze osoba, které jej využívá k plnění povinností advokáta nebo zaměstnance, a to prostřednictvím osobního přístupového hesla.

Proškolení osob, které mají přístup k osobním údajům klientů:
Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům klientů, jsou proškoleny, jsou seznámeny s tímto dokumentem a jsou ze zákona a/nebo smluvně vázány mlčenlivostí.

V Brně 1. 6. 2018