JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.

Martin je zakladateľom a vedúcim kancelárie, v advokácii sa pohybuje od roku 1997. Samostatnú právnu prax zahájil v roku 2001, od roku 2005 smeruje svoje profesijné aktivity aj na Slovensko.

Zaoberá sa predovšetkým obchodným a občianskym právom, jeho špecializáciou sú spory súvisiace s vnútroštátnym rozhodcovským konaním, spory z nekalej súťaže a ochrana osobnosti.

Niekoľko rokov prednášal právne odbory na Masarykovej univerzite v Brne, lektorskej a občasnej publikačnej činnosti sa venuje doposiaľ. V rokoch 2011 a 2012 bol členom komisie Ministerstva spravodlivosti Českej republiky k tzv. veľkej novele zákona o rozhodcovskom konaní. Okrem odboru práva vyštudoval na Masarykovej univerzite tiež odbor politológia, mediálne štúdia a žurnalistika.

Martin je zapísaný ako advokát v Českej advokátskej komore a v Slovenskej advokátskej komore, je registrovaný ako rozhodca v zoznamoch Ministerstva spravodlivosti Českej republiky aj Slovenskej republiky.

Priamy kontaktadvokat@kulhanek.cz