Všeobecné právne služby

Obchodné právo

Firemné právo, nekalá súťaž, koncipovanie a pripomienkovanie zmlúv všetkého druhu, zakladanie spoločností a družstiev vrátane bytových.

Občianske právo

Zastupovanie pred súdmi, zastupovanie v dedičskom konaní, koncipovanie a spisovanie zmlúv, prevody nehnuteľností a úschovy finančných prostriedkov.

Pracovné právo

Zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov, napr. v sporoch o náhradu škody, o neplatné skončenie pracovného pomeru.

Správne právo

Zastupovanie v konaniach pred orgánmi štátnej správy, napr. v priestupkovom konaní. 

Zmenkové právo

Právna pomoc v zmenkových sporoch, vyhotovovanie zmeniek a cenných papierov, ich prevody.

Trestné právo

Obhajoba v trestných veciach, v prípravnom aj v súdnom konaní, nezávislé konzultácie a posudky.

Korporátne právo

Zakladáme a. s., s. r. o., v. o. s. a k. s., nadácie, fondy, združenia, realizujeme transformácie právnej formy, rozdelenie a fúzie spoločností.

Konkurzné konanie

Zastupujeme veriteľov, poskytujeme servis konkurzným správcom, vyhotovujeme expertízy k vybraným problémom konkurzu.

Rozhodcovské konanie

Zastupujeme v rozhodcovskom konaní pred stálymi rozhodcovskými súdmi a rozhodcami ad hoc, zastupujeme v konaniach o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

Vzdelávacie semináre

Realizujeme vzdelávacie semináre pre malé i veľké firmy, buď v ich sídle alebo priamo v našej kancelárii. Téma podľa voľby, napr. verejné zákazky, zmluvné právo, korporátne právo, predchádzanie vzniku pohľadávok.

Nehnuteľnosti

Spisujeme kúpne a darovacie zmluvy na nehnuteľnosti všetkého druhu, záložné zmluvy, zmluvy o vecných bremenách, zastupujeme v konaní pred katastrálnymi úradmi a pred súdmi v sporoch o určenie vlastníctva.

Špeciálne právne služby

Ochrana osobnosti

Zastupujeme v súdnych konaniach o ochranu dobrej povesti fyzických i právnických osôb, spory s médiami.

Zdravotné právo

Nároky z práv pacientov, predovšetkým problematika informovaného súhlasu, zodpovednosť za škodu spôsobenú lekárskym zákrokom.

Nekalá súťaž

Zastupujeme v konaní na ochranu pred klamlivou reklamou, klamlivým označením, parazitovaním na povesti a zľahčovaním.

Právo ochranných známok

Uskutočňujeme rešerše v registri ochranných známok, zastupujeme v konaniach o zápis ochranných známok a pred súdmi v sporoch o práva z ochranných známok.

Daňové spory

Zastupujeme v sporoch s orgánmi daňovej správy a pri daňových kontrolách.

Nákup & predaj podnikov

Zaistíme všetky fázy procesu nákupu a predaja podnikov, od analýzy zámeru, cez potrebné právne a daňové kroky, až po finálnu premenu v obchodnom registri.

Právo ochranných známok

Uskutočňujeme rešerše v registri ochranných známok, zastupujeme v konaniach o zápis ochranných známok a pred súdmi v sporoch o práva z ochranných známok.

Rozhodcovské konanie

Zastupujeme v rozhodcovskom konaní pred stálymi rozhodcovskými súdmi a rozhodcami ad hoc, zastupujeme v konaniach o zrušenie rozhodcovského rozsudku.