Všeobecné právní služby

Obchodní právo

Firemní právo, nekalá soutěž, koncipování a připomínkování smluv všeho druhu, zakládání společností a družstev včetně bytových.

Občanské právo

Zastupování před soudy, zastupování v dědickém řízení, koncipování a sepisování smluv, převody nemovitostí a úschovy finančních prostředků, vymáhání výživného.

Pracovní právo

Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, např. ve sporech o náhradu škody, o neplatné rozvázání pracovního poměru.

Správní právo

Zastupování v řízeních před orgány státní správy, např. v přestupkovém řízení.

Směnečné právo

Právní pomoc ve směnečných sporech, vyhotovování směnek a cenných papírů, jejich převody.

Trestní právo

Obhajoba ve věcech trestních, ve fázi přípravné i před soudem, nezávislé konzultace a posudky.

Korporátní právo

Zakládáme a. s., s. r. o., v. o. s. a k. s., nadace, fondy, sdružení, realizujeme transformace právní formy, rozdělení a fúze společností.

Insolvenční řízení

Zastupujeme věřitele, poskytujeme servis insolvenčním správcům, vyhotovujeme expertízy k vybraným problémům insolvence.

Rozhodčí řízení

Zastupujeme v rozhodčím řízení před stálými rozhodčími soudy i rozhodci ad hoc, zastupujeme v řízeních o zrušení rozhodčího nálezu.

Vzdělávací semináře

Realizujeme vzdělávací semináře pro malé i velké firmy, buď v jejich sídle nebo přímo v naší kanceláři.  Téma dle volby, např. veřejné zakázky, smluvní právo, korporátní právo, předcházení vzniku pohledávek.

Oddlužení

Pomůžeme předluženým osobám překonat na první pohled neřešitelné finanční problémy osobním bankrotem.

Nemovitosti

Sepisujeme kupní a darovací smlouvy na nemovitosti všeho druhu, zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, zastupujeme v řízení před katastrálními úřady a před soudy ve sporech o určení vlastnictví.

Speciální právní služby

Ochrana osobnosti

Zastupujeme v soudních řízeních o ochranu dobré pověsti fyzických i právnických osob, spory s médii.

Zdravotnické právo

Nároky z práv pacientů, zejména problematika informovaného souhlasu, odpovědnost za škodu způsobenou lékařským zákrokem.

Nekalá soutěž

Zastupujeme v řízení o ochranu před nekalou reklamou, klamavým označením, parazitováním na pověsti a zlehčováním.

Známkové právo

Provádíme rešerše ve známkovém rejstříku, zastupujeme v řízení o zápis ochranných známek a před soudy ve sporech o práva z ochranných známek.

Daňové spory

Zastupujeme ve sporech s orgány daňové správy a při daňových kontrolách.

Nákup & prodej podniků

Zajistíme všechny fáze procesu nákupu a prodeje podniků, od analýzy záměru, přes nutné právní a daňové kroky, až po finální přeměnu v obchodním rejstříku.